Szczególnego znaczenia nabiera zapewnienie stronie aktywnego udziału w postępowaniu – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Szczególnego znaczenia nabiera zapewnienie stronie aktywnego udziału w postępowaniu

W skardze skierowanej do Naczelnego Sądu Administracyjnego (...) firmę "J." w Ł., podtrzymano zarzuty zawarte w odwołaniu, podkreślając, że nie przeprowadzono żadnego postępowania, które uzasadniałoby podważenie wiarygodności przedstawionej przez stronę faktury. Z uzasadnienia decyzji nie wynika, czy organy celne uwzględniły zasadę obowiązkowej kolejności metod ustalania wartości celnej, która upoważnia do wykorzystania metody wskazanej w decyzji Dyrektora Urzędu Celnego tylko wówczas, gdy nie jest możliwe wykorzystanie innych metod określonych w przepisach prawa celnego. W odpowiedzi na skargę Prezes Głównego Urzędu Ceł wniósł o jej oddalenie, podtrzymując argumenty zawarte w zaskarżonej decyzji i dodatkowo akcentując, że zarówno uzasadnienie decyzji organu I instancji, jak i decyzji organu II instancji zawierają staranne wyjaśnienie podstawy faktycznej i prawnej oraz wyczerpujące uzasadnienie przesłanek, którymi kierowały się organy celne wydając rozstrzygnięcie. [...]
9/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość