Znajdź artykuł

Systemy informatyczne w administracji celnej

Informatyzacja polskiej administracji celnej jest jednym z głównych zadań, które muszą zostać wykonane przed dniem akcesji. Zostało to bardzo wyraźnie sformułowane w „Strategii Działania Polskiej Administracji Celnej”, przyjętej przez Radę Ministrów w 1999 r. jako jeden z dokumentów przedakcesyjnych. Zmodyfikowana wersja Strategii („Strategia Działania Polskiej Administracji Celnej 2004+”) potwierdza przyjęte wcześniej priorytety.Celem strategicznym nr 1 administracji celnej jest doskonalenie standardów działania i przystosowanie do wymagań stawianych przez Unię Europejską krajom członkowskim w celu osiągnięcia pełnej zgodności organizacyjnej i funkcjonalnej ze służbami innych krajów UE i instytucjami Komisji Europejskiej. Ponieważ Polska, przystępując do Unii Europejskiej, przystępuje jednocześnie do unii celnej, należy między inny wdrożyć szereg systemów informatycznych, pozwalających na ścisłą współpracę między służbami celnymi UE, sprawowanie nadzoru nad wspólnotowym obszarem celnym i, co jest również istotne, stworzenie ułatwień dla podmiotów. ...[...]
10/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość