Znajdź artykuł

Struktura organizacyjna i zadania granicznych jednostek Krajowej Administracji Skarbowej

Organizational structure and tasks of border units units of the National Tax Administration

Celem publikacji jest dokonanie analizy struktury organizacyjnej oraz zadań izb administracji skarbowej oraz urzędów celno – skarbowych zlokalizowanych na lądowej, zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Zakresem badania zostaną objęte wybrane aspekty problematyki w szczególności sposób pogrupowania komórek organizacyjnych, zakres realizowanych przez nie zadań oraz funkcjonalność przyjętych w tym obszarze rozwiązań w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej w województwach: warmińsko – mazurskim, podlaskim, lubelskim oraz podkarpackim.[...]
9/2017 str. 319

Kup aby przeczytać całość