Streszczenia Summary 3/19 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Streszczenia Summary 3/19

Katarzyna Łukasik - Przestrzeganie godności ludzkiej i ochrony praw człowieka, a stosowanie środków przymusu przez służbę celno-skarbową. Respecting human dignity and the protection of human rights versus the use of coercive measures by the Customs Service. Jan Szczygieł - Odmowa wszczęcia postępowania w przedmiocie wydania indywidualnej interpretacji prawa podatkowego. Glosa do wyroku NSA z dnia 27 września 2018 r. (II FSK 290/18). Refusal to initiate proceedings in the subject of issuing an individual interpretation of tax law. Gloss to the judgment of the NSA of 27 September 2018 (II FSK 290/18). Anna Reiwer-Kaliszewska - Subsydiowanie usług w świetle prawa światowej organizacji handlu. Subsidying services in the light of the world trade organization. Rafał Aleksander Nawrot - Przywilej holdingowy jako mechanizm przeciwdziałania międzynarodowemu unikaniu opodatkowania na przykładzie regulacji rosyjskiego prawa podatkowego.  Holding privilege as a mechanism of counteracting international tax avoidance on the example of regulations of Russian tax law. Makarenko A.V. - Podmioty uczestniczące w stosunkach prawnych dotyczących przyjęcia poprzedniej decyzji w sprawach celnych. Subjects involved in legal relationships on the adoption of preliminary decisions in the customs business. Adam Olczyk - Przychód ze zbycia nieruchomości wobec utraty statusu spadkobiercy. Income from The Sale of Real Estate towards The Loss of the Heir’s Status.[...]
3/2019 str.

Kup aby przeczytać całość