Znajdź artykuł

Służba w służbie celno – skarbowej

ISBN 978-83-960316-0-0   Andrzej HALICKI  -  Służba w służbie celno - skarbowej Dr Andrzej HALICKI, to jeden z najbardziej profesjonalnych znawców problemów współczesnego celnictwa polskiego. W niniejszej, kolejnej już po takich pozycjach jak „Służby Graniczne w 100 pytaniach i odpowiedziach” ( Szczecin, wyd. BW , 2016 ) oraz Krajowa Administracja Skarbowa – Leksykon izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych” ( Szczecin, wyd.BW , 2017) wydanych w serii Biblioteki Celnej Książki oraz komentarzu do ustawy o Służbie Celnej (Toruń, TNOiK, 2016)przedstawia prawno-administracyjne aspekty pracy a raczej w Służbie Celno – Skarbowej  stanowiącej część składową Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Prezentowana monografia to novum na polskim rynku wydawniczym ponieważ poruszana w niej problematyka nie doczekała się dotychczas kompleksowego opracowania. Lukę tę wypełnia niniejsza pozycja. Jest to  opracowanie mające na celu kompleksowe przedstawienie wybranych aspektów funkcjonowania formacji mundurowej jaką jest Służba Celno – Skarbowa. Ta, względnie młoda administracja publiczna, powstała na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. KAS połączyła od 1 marca 2017 r. trzy wcześniej istniejące struktury administracji fiskalnej: Służby Celnej, administracji podatkowej oraz kontroli skarbowej. Autor monografii omawia szczegółowo poszczególne zagadnienia – od przesłanek polityczno-ideologicznych powołania tej administracji , przez zagadnienia ogólne i szerzej, bardzo szczegółowo problemy służby funkcjonariuszy od ich naboru oraz ich obowiązków, uprawnień i roli w pełnieniu służby, aż po spory i roszczenia aż po rolę związków zawodowych i postulaty zmian w ustawie -  zawarte w 23 rozdziałach , na ponad 200 stronach. Książkę kończy rozdział z wzorami dokumentów ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Służby Celno – Skarbowej. Praca została skonstruowana logicznie i napisana jest bardzo przystępnym językiem zachowującym jednak w pełni profesjonalizm i precyzję prawną. Autor wykorzystuje w niej bardzo udanie porównanie tej ustawy, do instytucji zawartych w ustawie z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej oraz ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej. Określa to - choć to może trochę dziwnie brzmieć, ale fakt , że to już ponad 20 lat -  rysem  historycznym. Do szczególnie cennych zalet tej książki zaliczam właśnie nie tylko i nie tyle nawet porównania historyczne ile postulaty de lege ferenda  zawarte w końcowej jej części. Ich uwzględnienie w nowelizacji ustawy o KAS powinno usprawnić proces zarządzania Służbą Celno – Skarbową. Książka, bez wątpienia powinna spotkać z zainteresowaniem nie tylko funkcjonariuszy i pracowników KAS czy kandydatów do tej służby, ale i szefów oraz funkcjonariuszy tej służby oraz innych służb mundurowych i parlamentarzystów a także sędziów i adwokatów, studentów wydziałów prawa , finansów oraz zarządzania. Warszawa Grudzień 2020                                             Prof. zw. dr hab. Wiesław Czyżowicz Książka podzielona jest na 23 rozdziały i liczy 313 stron, a spis treści przedstawia się następująco: Krajowa Administracja Skarbowa – od pomysłu do realizacji: Rys historyczny (2007-2016); przepisy wprowadzające ustawę o KAS; ustawa o KAS; cele działania Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2017-2020; cele działania Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2021-2024; utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej– skutki procesu w obszarze kadrowym; Krajowa Administracja Skarbowa – zadania: wprowadzenie; Zadania Krajowej Administracji Skarbowej; formy realizacji zadań; Uprawnienia przysługujące funkcjonariuszom; Współpraca z innymi służbami. Krajowa Administracja Skarbowa – organizacja: wprowadzenie; Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej; Szef Krajowej Administracji Skarbowej; Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej; Dyrektor izby administracji skarbowej; Naczelnik urzędu skarbowego; Naczelnik urzędu celno-skarbowego; jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej. Służba w Służbie Celno-Skarbowej – zagadnienia ogólna: Służba Celno-Skarbowa – wprowadzenie : stosunek służbowy funkcjonariusza – ogólna charakterystyka: źródła prawa w obszarze stosunku służbowego funkcjonariusza; dokumentowanie służby funkcjonariusza. Nabór do służby w Służbie Celno-Skarbowej: wprowadzenie; rys historyczny (1999-2017); ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej – rygory selekcyjne; ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej– postępowanie kwalifikacyjne; pozostałe aspekty problematyki. Przebieg służby – służba przygotowawcza w Służbie Celno-Skarbowej: wprowadzenie; rys historyczny (1999-2017); służba przygotowawcza w Służbie Celno-Skarbowej; status prawny funkcjonariusza w służbie przygotowawczej. Przebieg służby – służba przygotowawcza w Służbie Celno-Skarbowej: wprowadzenie; rys historyczny (1999-2017); służba przygotowawcza w Służbie Celno-Skarbowej; status prawny funkcjonariusza w służbie przygotowawczej. Nieposzlakowana opinia funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej; wprowadzenie; rys historyczny (1999-2017); nieposzlakowana opinia w Służbie Celno-Skarbowej. Stan zdrowia funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej: wprowadzenie; rys historyczny (1999-2017); stan zdrowia funkcjonariusza; pozostałe aspekty problematyki. Zmiana stosunku służbowego funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej: wprowadzenie; rys historyczny (1999-2017); zmiana stosunku służbowego funkcjonariusza; powierzenie pełnienia obowiązków służbowych na innym stanowisku; przeniesienie na takie samo albo równorzędne stanowisko do innej jednostkiorganizacyjnej KAS, w tej samej albo innej miejscowości; przeniesienie czasowe w tej samej albo innej miejscowości do innej jednostkiorganizacyjnej KAS; oddelegowanie do wykonywania pracy lub wykonywania zadań służbowych poza Służbą Celno-Skarbową; oddelegowanie do pracy w instytucjach Unii Europejskiej, jednostkach utworzonych przez Unię Europejską lub organizacjach międzynarodowych; oddelegowanie do pełnienia funkcji przedstawiciela Szefa KASw polskich placówkach dyplomatycznych; oddelegowanie do pełnienia służby na terytorium innego państwaw celu wykonania określonych przez Szefa KAS zadań zleconych; skierowanie do pełnienia służby w systemie nadzwyczajnym; przeniesienie do służby cywilnej; nabycie statusu funkcjonariusza – przeniesienie do Służby Celno-Skarbowej; przeniesienie do pełnienia służby w innej formacji; zmiany dotyczące jednostki organizacyjnej KAS i ich wpływ na status funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej; przeniesienie na niższe stanowisko służbowe; przeniesienie w ramach Grupy Reagowania Kryzysowego; świadczenia związane ze zmianą miejsca pełnienia służby. Zawieszenie funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej w pełnieniu obowiązków służbowych: wprowadzenie; rys historyczny (1999-2017); zawieszenie funkcjonariusza w pełnieniu obowiązków służbowych; przesłanki obligatoryjne; przesłanki fakultatywne; tryb postępowania; skutki zawieszenia funkcjonariusza w pełnieniu obowiązków służbowych . Czas służby funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej: wprowadzenie; rys historyczny (1999-2017); czas służby funkcjonariusza; służba pełniona zdalnie – odpowiedź na wyzwanie nowych czasów. Stanowisko i stopień służbowy funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej: wprowadzenie; rys historyczny (1999-2017); stanowiska i stopnie służbowe w Służbie Celno-Skarbowej; stanowiska służbowe funkcjonariuszy; stopnie służbowe funkcjonariuszy. Obowiązki funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej – zarys problematyki: wprowadzenie; rys historyczny (1999-2017); obowiązki nałożone na funkcjonariusza na mocy ustawyo KAS i innych ustaw; obowiązki nałożone na funkcjonariusza na podstawie przepisów prawawewnętrznego; karta zakresu obowiązków i uprawnień funkcjonariusza. Wybrane obowiązki funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej; obowiązek wykonywania poleceń służbowych; rys historyczny (1999-2017); obowiązek wykonywania poleceń przez funkcjonariuszaSłużby Celno-Skarbowej; obowiązek wykonywania poleceń przez funkcjonariusza; rys historyczny (1999-2017); obowiązek złożenia oświadczenia o stanie majątkowym; rys historyczny (1999-2017); obowiązek złożenia przez funkcjonariusza oświadczenia o stanie majątkowym; obowiązek poddania się ocenie okresowej i opinii służbowej; rys historyczny (1999-2017); ocena okresowa funkcjonariusza; opinia służbowa funkcjonariusza; pozostałe aspekty problematyki; obowiązek pełnienia służby w umundurowaniu; rys historyczny (1999-2017); obowiązek funkcjonariusza pełnienia służby w umundurowaniu; obowiązek zwrotu równowartości składników umundurowania; obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych; rys historyczny (1999-2017); obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez funkcjonariusza; obowiązek przestrzegania drogi służbowej; obowiązek oddawania honorów; obowiązek przestrzegania praw człowieka; obowiązki o charakterze antykorupcyjnym; obowiązki związane z wykonywaniem przez funkcjonariusza dodatkowych zajęć zarobkowych; obowiązki dotyczące mienia jednostki organizacyjnej KAS; obowiązki związane z obsługą klienta; obowiązki przewodnika psa służbowego; obowiązki opiekuna funkcjonariusza w służbie przygotowawczej; obowiązki trenera w Krajowej Administracji Skarbowej; obowiązki doradcy ds. etyki w Służbie Celno-Skarbowej. Uprawnienia funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej: wprowadzenie; uprawnienie do uposażenia ; wprowadzenie; rys historyczny (1999-2017); uposażenie funkcjonariusza; dodatki do uposażenia funkcjonariusza; pozostałe aspekty problematyki; szczególne przypadki mające wpływ na wysokość uposażenia ; pozostałe świadczenia pieniężne; uprawnienia urlopowe; wprowadzenie; rys historyczny (1999-2017); uprawnienia urlopowe funkcjonariusza; urlop wypoczynkowy; urlop na żądanie; dodatkowy urlop wypoczynkowy; urlop funkcjonariusza przenoszonego do innej miejscowości; urlop zdrowotny; urlop bezpłatny; krótkoterminowy urlop wypoczynkowy; urlop szkoleniowy; urlopy związane z rodzicielstwem; inne uprawnienia rodzicielskie; uprawnienia socjalne; wprowadzenie; rys historyczny (1999-2017); uprawnienia socjalne funkcjonariusza; uprawnienia związane z wyróżnieniami; wprowadzenie; rys historyczny (1999-2017) ; wyróżnienia funkcjonariusza; wpływ wyróżnień na ścieżkę kariery funkcjonariusza; uprawnienia emerytalne ; wprowadzenie; rys historyczny (1999-2017); uprawnienia emerytalne funkcjonariusza; tryb postępowania; inne świadczenia. Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej: wprowadzenie; rys historyczny (1999-2017); odpowiedzialność dyscyplinarna w ustawie o KAS; organ dyscyplinarny; rzecznik dyscyplinarny ; prowadzący postępowanie dyscyplinarne; obwiniony; postępowanie wyjaśniające; postępowanie dyscyplinarne; kontrola orzeczeń dyscyplinarnych; skutki postępowania dyscyplinarnego oraz ukaraniakarą dyscyplinarną ; rozmowa dyscyplinująca; pozostałe aspekty problematyki. Inne rodzaje odpowiedzialności funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej: odpowiedzialność karna; odpowiedzialność cywilna i materialna; odpowiedzialność majątkowa za rażące naruszenie prawa; odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Rozwiązanie stosunku służbowego funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej: wprowadzenie; rys historyczny (1999-2017); zwolnienie ze służby na podstawie ustawy o KAS; przesłanki obligatoryjne rozwiązania stosunku służbowego; przesłanki fakultatywne rozwiązania stosunku służbowego; ochrona funkcjonariusza przed zwolnieniem ze służby; tryb rozwiązania stosunku służbowego; zwolnienie ze służby w związku z likwidacją jednostki organizacyjnej KAS; skutki rozwiązania stosunku służbowego. Wygaśnięcie stosunku służbowego funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej: wprowadzenie; rys historyczny (1999-2017); wygaśnięcie stosunku służbowego na podstawie Ustawywprowadzającej KAS; wygaśnięcie stosunku służbowego w ustawie o KAS. Spory o roszczenia ze stosunku służbowego funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej. Postulaty zmian w obszarze stosunku służbowego funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej oraz w procesie zarządzania kadrami  Wzory dokumentów ze stosunku służbowego funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej: Wprowadzenie; wykaz dokumentów ze stosunku służbowego funkcjonariusza oraz kandydata do tej służby, których wzory zostały zamieszczone w rozporządzeniach Ministra Finansów.[...]

Kup aby przeczytać całość