Znajdź artykuł

Składy podatkowe w świetle ustawy o podatku akcyzowym

Jak wynika z motywu 17 preambuły dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej dyrektywę 92/12/EWG powinna istnieć możliwość przemieszczania wyrobów akcyzowych na terenie Unii Europejskiej w procedurze zawieszenia poboru akcyzy przed dopuszczeniem do konsumpcji. W świetle przepisu art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym procedura zawieszenia poboru akcyzy oznacza procedurę stosowaną podczas produkcji, ... [...]
1/2013 str. 0

Kup aby przeczytać całość