Znajdź artykuł

Składy podatkowe

Na gruncie dotychczasowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym trudno szukać terminu „skład podatkowy”. Ta nowa instytucja prawna zdefiniowana została w art. 4 dyrektywy Rady 92/12/EWG gdzie:„skład podatkowy: miejsce gdzie towary objęte podatkiem akcyzowym są produkowane, przetwarzane, przechowywane, otrzymywane lub wysyłane, na podstawie procedury zawieszenia podatku akcyzowego, przez uprawnionego właściciela składu w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem warunków przewidzianych przez właściwe władze Państwa Członkowskiego gdzie znajduje się skład podatkowy ... [...]
4/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość