Znajdź artykuł

Służba Celna jako ogniwo systemu antyterrorystycznego RP

Customs Service as part of the anti-terrorist system of The Republic of Poland

W kwietniowym numerze Monitora Prawa Celnego i Podatkowego ukazał się tekst autorstwa Franka Altemöllera pt. „Zwalczanie terroryzmu i wymiana danych w handlu międzynarodowym”. W publikacji autor poruszył niezwykle istotną problematyką ochrony takich wartości jak bezpieczeństwo, życie i zdrowie społeczeństwa w obliczu wzrastającego zagrożenia terroryzmem. Ponieważ zagadnienie to zostało zaprezentowane w ujęciu międzynarodowym (współpraca USA i Unii Europejskiej) z uwzględnieniem m.in. instytucji AEO, trafnym wydaje się rozszerzenie analizy o pozostałe aspekty i regulacje, w szczególności krajowe, o charakterze antyterrorystycznym związane z działalnością Służby Celnej.[...]
5/2016 str. 174

Kup aby przeczytać całość