Służba Celna a transport drogowy (część druga – pierwsza opublikowana została w poprzednim numerze „Monitora”) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Służba Celna a transport drogowy (część druga – pierwsza opublikowana została w poprzednim numerze „Monitora”)

 W art. 89 poszerzony został krąg organów uprawnionych do kontroli dokumentów, o których mowa w art. 87 w zakresie przewozów regularnych i regularnych specjalnych, o pracowników upoważnionych przez organy samorządu terytorialnego i Ministra Infrastruktury. Przepis ten wszedł w życie 21 października 2005 r. Nowy art. 90a w ust. 2 nakłada m.in. na organy celne obowiązki zapisane w ust. 1 pkt 1  i  2, co w moim przekonaniu jest zadaniem „na wyrost”, jako że Służba Celna nie przeprowadza kontroli stanu technicznego pojazdów, a również zakres informacji objętych rozporządzeniem Rady (EWG) Nr 3820/85 znacznie wykracza poza nasze kompetencje, wynikające z art. 89 ustawy.[...]
1/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość