Znajdź artykuł

Sankcje za naruszenie obowiązków podatkowych – postulaty de lege lata i de lege ferenda

Przeprowadzone badania poświęcone sankcjom podatkowym i karnym-skarbowym doprowadziły do sformułowania wniosku, iż ustawodawca polski nie stworzył dotychczas jednolitego i homogenicznego systemu sankcji za naruszenie obowiązków podatkowych, nakazując stosowanie obok represji podatkowej również represji karnej. Wyodrębnione w toku badań i poddane analizie sankcje należy ujmować w dwóch płaszczyznach: a) ustawowych sankcji o charakterze dolegliwości ekonomicznej, b) ustawowych sankcji o charakterze dolegliwości karnej np. kara pozbawienia wolności. [...]
7/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość