Znajdź artykuł

Rola polityki celnej w systemie gospodarczym drugiej Rzeczpospolitej

... Powstaje zatem kwestia: jaką rolę w ogólnej polityce ekonomicznej Drugiej Rzeczpospolitej odegrała polityka celna. Większość publikacji z zakresu problematyki celnej tamtego okresu ogranicza się do analizy wybranych aspektów oddziaływania tego zjawiska, bądź to w zakresie rzeczowym (regulacje dotyczące aspektu prawno-organizacyjnego, analiza skutków wprowadzenia, zniesienia ceł na konkretne sektory i dziedziny gospodarki), bądź to w stosunku do poszczególnych okresów. Brak jest natomiast opracowań, których przedmiotem byłoby szersze spojrzenie na zagadnienie polityki celnej w okresie drugiej Rzeczpospolitej (1918-1939) oraz próba pokazania jej specyfiki i roli jaką pełniła w ujęciu syntetycznym. W odrodzonej Polsce obowiązywały taryfy celne trzech państw zaborczych, tj. niemiecka z 25 grudnia 1902 r., rosyjska z 26 stycznia 1903 r. oraz austriacka z 13 lutego 1906 r. Ponadto na terenie niektórych dzielnic, m.in. w Kongresówce, stosowano wprowadzoną w 1916 r. przez niemieckie władze okupacyjne tzw. taryfę Hindenburga. W praktyce więc, pomimo istnienia jednego, politycznie niepodległego obszaru państwa [...]
5/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość