Znajdź artykuł

RILO jako mechanizm wymiany informacji celnej we współpracy międzynarodowej

RILO Network as a mechanism for the exchange of customs information

Informacja stanowi we współczesnym świecie istotny zasób niematerialny. Odpowiednie wykorzystanie potencjału płynącego z posiadania informacji wymaga opracowania odpowiedniego modelu umożliwiającego przechowywanie, przetwarzanie i przesyłanie informacji. Od 1963 r. dzięki japońskiemu antropologowi Tadao Umesao wprowadzony został nawet termin „społeczeństwo informacyjne” określający zbiorowość której więcej niż połowa członków bierze czynny udział w przetwarzaniu informacji[1]. Takie natężenie obiegu informacji we współczesnym świecie wymusza stworzenie optymalnie dobranego systemu zarządzania informacją. [1] Nawiązanie do społeczeństwa informacyjnego znaleźć można też w treści wizji Polskiej Służby Celnej na lata 2014-2020 na:  http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1161637/strategia+dzia%C5%82ania+SC+na+lata+2- 014_2020.pdf, która brzmi „Służba Celna innowacyjnie wykorzystująca wiedzę do świadczenia lepszych usług w erze cyfrowego stylu życia”. Społeczeństwo oparte na wiedzy oraz cyfrowy styl życia są charakterystyczne dla społeczeństwa informacyjnego. [...]
7/2015 str. 254

Kup aby przeczytać całość