Relacje prawa polskiego i wspólnotowego na tle sporu o akcyzę samochodową w świetle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 19.12.2006 r., P 37/05 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Relacje prawa polskiego i wspólnotowego na tle sporu o akcyzę samochodową w świetle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 19.12.2006 r., P 37/05

Sentencja Trybunał Konstytucyjny (TK) w pełnym składzie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 19.12.2006 r. pytania prawnego WSA w Olsztynie w brzmieniu: • czy art. 80 ustawy z 23.1.2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 2004 Nr 29, poz. 257 ze zm., dalej upa) stanowiący, że akcyzie podlegają samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, jest zgodny z art. 90 zd.1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. U. 2004 Nr 90, poz. 864, zał. 2, dalej TWE) stwierdzającym, że żadne Państwo Członkowskie nie nakłada bezpośrednio lub pośrednio na produkty innych Państw Członkowskich podatków wewnętrznych jakiegokolwiek rodzaju wyższych od tych, które nakłada bezpośrednio lub pośrednio na podobne produkty krajowe, i w zw. z tym z art. 91 Konstytucji RP (dalej KRP) określającym, iż umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową,... [...]
4/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość