Znajdź artykuł

Rejestr towarów prowadzony przez osoby korzystające z procedur uproszczonych a dokument celny z punktu widzenia ustawy o podatku od towarów i usług oraz kodeksu celnego

W świetle przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zmianami) urzędy celne są płatnikami podatku od towarów i usług, czyli osobami (podmiotami) obowiązanymi na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu [Gomułowicz A., Małecki J., 1998, s.227]. Płatnik zatem w pewnym sensie wyręcza organ podatkowy. Jest pośrednikiem między organem podatkowym a podatnikiem [Mastalski R., 1998, s. 150, Brzeziński B. 1999, s.78]. W rozumieniu doktryny prawa i orzecznictwa sądowego (vide wyrok NSA z dnia 29 listopada 1984 r. sygn. akt S.A./Gd 929/84, w którym sąd stwierdził, iż płatnik nie jest organem podatkowym, a czynności przez niego podejmowane w celu obliczenia i pobrania należności podatkowych od podatnika mają charakter jedynie czynności techniczno-rachunkowych) jest oczywiste, że instytucji płatnika nie można utożsamiać z organem podatkowym. 2 strony - 8441 znaków[...]
3/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość