Raport (cz. II) – Warunki i zadania w zakresie handlu zagranicznego po akcesji Polski do Unii Europejskiej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Raport (cz. II) – Warunki i zadania w zakresie handlu zagranicznego po akcesji Polski do Unii Europejskiej

W takich przypadkach, gdy efektowi liberalizacji stawek celnych, jaki nastąpi ze względu na zmianę polskiej taryfy celnej na wspólnotową, towarzyszyć będzie pogorszenie warunków dostępu do rynku polskiego dla niektórych partnerów gospodarczych (wzrost stawki celnej KNU na niektóre pozycje towarowe), otrzymają oni, zgodnie z zasadami ustanowionymi na mocy art. XXIV GATT/WTO, stosowne rekompensaty w postaci redukcji stawek celnych na inne towary w eksporcie do UE. Negocjowaniem rekompensat zajmie się Komisja Europejska. Warto podkreślić, że rekompensaty nie będą się należały partnerom z krajów trzecich, jeśli przed członkostwem korzystali oni z zawieszeń stawek celnych, obowiązywały wobec nich niższe stawki tzw. stosowane (ang. applied), a nie wyższe związane (ang. bound) lub byli związani umowami przyznającymi im określone preferencje celne. [...]
9/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość