Rada Konsultacyjna Służby Celnej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Rada Konsultacyjna Służby Celnej

Zarządzeniem Nr 38 Ministra Finansów z dnia 13 września 2010 r. powołana została Rady Konsultacyjnej Służby Celnej. Akt ten jest wykonaniem delegacji zawartej w art.. 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168 poz. 1323 z późn. zmianami) zgodnie z którą minister właściwy do spraw finansów publicznych może tworzyć, w drodze zarządzenia, organy opiniodawczo-doradcze w sprawach należących do zadań Służby Celnej [...]
10/2010 str. 0

Kup aby przeczytać całość