Przyjęcie zgłoszenia celnego – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przyjęcie zgłoszenia celnego

Uchwalona w 1997 roku ustawa Kodeks celny przyjęła odmienny, od wówczas stosowanej praktyki, model regulacji sytuacji prawnej towaru będącego przedmiotem obrotu towarowego z zagranicą. W świetle przepisów prawa celnego z 1989 r. odprawa celna była decyzją organu celnego zawierającą rozstrzygnięcie o dopuszczeniu towaru do obrotu na polskim obszarze celnym lub do wywozu za granicę celną oraz o wymiarze należności celnych. Podkreślenia wymaga fakt, iż proces decyzyjny oparty był na rozstrzygnięciu sprawy administracyjnej przez organ celny, wszczętej, co do zasady na wniosek strony, w trybie przewidzianym w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego , o ile przepisy ustawy Prawo celne nie stanowiły inaczej. Twórcy Kodeksu ... 5 stron - 10812 znaki [...]
6/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość