Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu (część pierwsza) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu (część pierwsza)

Kodeks karny skarbowy w 10 artykułach (art. 97-106) obejmuje penalizację naruszenia zasad obrotu dewizowego i kontroli dewizowej, ustanowionych w ustawie z dnia 18.12.1998 r. – Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 160, poz. 1063, z późn. zm.). Wiąże się to z ograniczeniem reglamentacji dewizowej oraz pełniejszą synchronizacją przepisów kodeksu z przepisami ustawy - Prawo dewizowe, która zastrzega w art. 1, że reguluje jedynie „zasady obrotu dewizowego”, nadzwyczajne jego ograniczenia, „zasady kontroli dewizowej oraz właściwość organów w tych sprawach”. Podstawowym celem prawa dewizowego jest kształtowanie polityki dewizowej państwa, która jest realizowana przez swobodny obrót dewizowy, oraz tworzenie jeszcze koniecznych ram ograniczeń i obowiązków podmiotów prawa dewizowego w tym zakresie. Ograniczenia te przyjmują postać nakazów lub zakazów. 4 strony - 17004 znaki [...]
7/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość