Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu (część druga) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu (część druga)

W przypadku rezydentów, którzy dokonują inwestycji portfelowych przez nabywanie lub zbywanie papierów wartościowych oraz jednostek uczestnictwa w funduszach zbiorowego inwestowania za granicą, obowiązek ten realizowany jest przez korzystanie z usług podmiotów prowadzących działalność maklerską, posiadających uprawnienia do takiego pośrednictwa, na podstawie Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 118 z 1997 r., poz. 754 z późn. zm.). Naruszenie tego obowiązku przez rezydenta następuje, choćby sama inwestycja portfelowa jako taka, nie wymagała zezwolenia dewizowego. Art. 101 k.k.s. penalizuje naruszenie zasad pośrednictwa banku lub maklera. Art. 101 § 1 k.k.s. stanowi, iż rezydent, który bez wymaganego zezwolenia dewizowego albo wbrew jego warunkom dokonuje płatności lub ją przyjmuje lub dokonuje transferu w obrocie dewizowym bez pośrednictwa uprawnionego banku, podlega karze grzywny do 480 stawek dziennych, zgodnie zaś z art. 101 § 2 k.k.s. tej samej karze podlega rezydent, który bez wymaganego zezwolenia dewizowego albo wbrew jego warunkom dokonuje inwestycji portfelowych bez pośrednictwa uprawnionego podmiotu prowadzącego działalność maklerską. Przestępstwa te mogą być popełnione tylko umyślnie. Art. 101 § 3 przewiduje karę grzywny za wykroczenie skarbowe, jeżeli wartość przedmiotu obrotu, z § 1 lub 2, nie przekracza ustawowego progu. 5 stron -19565 znaki[...]
8/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość