Znajdź artykuł

Przesłanki zawieszenia biegu terminu przedawnienia w świetle art. 70a Ordynacji podatkowej

Prerequisites for suspending the limitation period pursuant to Article 70a of the Tax Ordinance

Przedawnienie jest jedną z najważniejszych instytucji, która ma wpływ na kształt stosunku prawnego zobowiązania podatkowego łączącego podmiot uprawniony, tj. wierzyciela podatkowego z podmiotem zobowiązanym - dłużnikiem podatkowym. Upływ czasu powoduje kształtowanie wzajemnych stosunków pomiędzy tymi podmiotami, zmienia się bowiem ich sytuacja prawna oraz faktyczna[1]. Istotą przedawnienia jest swoiste porządkowanie stosunku prawnego łączącego te podmioty, czyli likwidację sytuacji, którą jest kolizja pomiędzy treścią stosunku prawnego a utrzymującym się przez dłuższy czas stanem faktycznym[2]. Skutkuje ona wygaśnięciem zobowiązania podatkowego, a tym samym stosunku prawnego istniejącego pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem. [1]T. Dudek, Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego ze względu na tok postępowania karnego skarbowego, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2014, Nr 1 (52), s. 66. [2]Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 7 stycznia 2009 r., sygn. I SA/Bk 509/08, Lex nr 486015; A. Drozdek, K. Machalica-Drozdek, Instytucja przedawnienia w prawie celnym - część I, „Monitor Prawa Celnego i Podatkowego” 2014, nr 8 (229), s. 310-316. [...]
9/2018 str. 315

Kup aby przeczytać całość