Znajdź artykuł

Przepisy Wykonawcze do Wspólnotowego Kodeksu Celnego – Kodeks celny wykonawczy unii celnej Unii Europejskiej

Przesłanki przyjęcia i podstawowe założenia unijnego prawa celnego Rozwój wzajemnej wymiany towarowej, utworzenie najpierw strefy wolnego handlu państw członkowskich EWG jako etapu na drodze do unii celnej oraz przeszkody wynikające z różnic ustawodawstwa celnego i praktycznego stosowania procedur celnych, tak w odprawach jak i przy tranzycie spowodowały konieczność poszukiwania ujednolicenia tych spraw na szczeblu unijnym. Poprzez szereg kroków przygotowawczych ( nomenklatura - CN, taryfa - TARIC, uproszczenia dokumentacji i procedur – SAD, ujednolicenie i uproszczenie tranzytu). Wreszcie doszło do przyjęcia i wdrożenia do praktyki Kodeksu celnego i przepisów wykonawczych do niego. 6 stron - 17574 znaki [...]
5/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość