Znajdź artykuł

Przeliczanie walut dla potrzeb podatku akcyzowego

...W zakresie podatku akcyzowego zgodnie z § 37 ust 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r., w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług do przeliczania kwot wykazywanych na fakturze wystawionej przez podatnika podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, jeżeli dokumentują one czynności, które u podatnika stanowią wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, dostawę towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca lub import usług stosuje się odpowiednio przepisy art. 37 ust. 1, 2 i 3. ...  [...]
1/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość