Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych Poz. 268 – 303 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych Poz. 268 – 303

np.poz. 269. W dniu 1 stycznia 2004 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 146, poz. 1426). Na podstawie delegacji wynikającej z art. 87 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2003 r. Nr 128, poz. 1175) ustalone zostały szczegółowe zasady przeprowadzania kontroli legalności pobytu cudzoziemca w Polsce oraz sporządzania protokołu lub notatki dokumentującej podjęte czynności. Do przeprowadzania takiej kontroli uprawnieni są funkcjonariusze Służby Celnej, Straży Granicznej i Policji.Przestanie obowiązywać: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania przez Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, Straż Graniczną, Policję i wojewodów kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2002 r. Nr 34, poz. 318).[...]
10/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość