Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych poz. 1 – 40 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych poz. 1 – 40

np poz. 6. W dniu 30 listopada 2001 r. (dzień ogłoszenia) weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 137, poz. 1541). Na podstawie delegacji wynikającej z ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161 z późniejszymi zmianami) na nowo uregulowane zostały zasady postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania administracyjnych środków egzekucyjnych. Nowe uregulowania w tym zakresie były konieczne, gdyż wchodząca w życie z dniem 1 grudnia 2001 r. nowelizacja ustawy (opublikowana w Dz. U. Nr 125, poz. 1368 z 2001 r.), uczyniła dotychczasowe przepisy wykonawcze niezgodnymi z zasadami ustawowymi. Załącznikami do rozporządzenia są wzory druków stosowanych w egzekucji lub zabezpieczaniu należności pieniężnych. 11 stron - 43 236 znaków [...]
1/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość