Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 98 do poz. 108 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 98 do poz. 108

np. poz. 99. W dniu 24 lutego 1998 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków wykonywania kontroli celnej. (Dziennik Ustaw nr 24, poz.129). Zmiana dotyczy kontrowersyjnego zapisu § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1997 r. (Dziennik Ustaw nr 154, poz. 1007) nakazującego funkcjonariuszom celnym odnotowywanie w dokumentach uprawniających do przekraczania granicy faktu zwolnienia od należności celnych w ramach ruchu podróżnych m. in. alkoholu i papierosów. Obecnie w takich przypadkach podróżny obowiązany jest wypełnić deklarację według ustalonego wzoru, stanowiącego załącznik do rozporządzenia. [...]
4/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość