Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 75 do poz. 97 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 75 do poz. 97

np poz. 75. W dniu 1 stycznia 1998 r. weszło w życie zarządzenie nr 60 Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Ceł (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Finansów nr 30,poz. 136). Zarządzenie jest wykonaniem delegacji ustawowej wynikającej z art. 284 § 1 Kodeksu Celnego. Zgodnie z tym aktem prawnym Główny Urząd Ceł jest urzędem administracji rządowej obsługującym Prezesa Głównego Urzędu Ceł i działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem. W skład Głównego Urzędu Ceł wchodzi 11 departamentów i 4 samodzielne biura. Prezesowi GUC podlegają także ośrodki szkoleniowe w Otwocku i w Muszynie. Organizacja wewnętrzna i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb działania Urzędu określi regulamin organizacyjny nadany przez Prezesa GUC na wniosek dyrektora generalnego. [...]
3/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość