Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 50 do poz. 59

np. poz. 52. W dniu 1 stycznia 2000 r. (25 dni przed opublikowaniem) weszło w życie zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie ewidencji prowadzonych przez urzędy celne (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Finansów nr 2, poz. 5). Zarządzenie powyższe jest aktem wykonawczym do Kodeksu celnego, ustalającym obowiązki i tryb postępowania organów celnych, wydanym na podstawie delegacji wynikającej z art. 12 § 2 i art. 226 § 5. Określa ono wypadki, sposób i tryb prowadzenia przez urzędy celne ewidencji towarów, którym nadano przeznaczenie celne a także wzory rejestrów, ksiąg i innych dokumentów ewidencyjnych oraz wzory formularzy używanych w toku sprawowania dozoru celnego i kontroli celnej. Określono ponadto szczegółowe warunki i tryb rejestrowania kwot należności oraz wzory rejestrów i sposób ich prowadzenia. Ustalone wzory i zasady nie odbiegają znacząco od dotychczas obowiązujących. Z treści poprzednio obowiązującego aktu prawnego wyłączono część zagadnień dotyczących osób zobowiązanych do przechowywania dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej, które zostało uregulowane rozporządzeniem Ministra Finansów. Przestało obowiązywać: zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 września 1997 r. w sprawie ewidencji towarów, wzorów rejestrów, innych dokumentów ewidencyjnych, formularzy i rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osób zobowiązanych do ich przechowywania oraz warunków i trybu rejestrowania kwot należności (Monitor Polski nr 70, poz. 688). 3 strony - 9453 znaki [...]
3/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość