Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz 193 do poz. 213 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz 193 do poz. 213

np poz. 193. W Dzienniku Ustaw nr 91 z dnia 18 lipca 1997 r. pod poz. 577opublikowano ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie. Jest to jeden z aktów prawnych związanych z reformą Państwa. Zgodnie z art. 2 tej ustawy, administrację rządową na obszarze województwa sprawuje wojewoda oraz m.in. organy administracji niezespolonej - działający na podstawie i w granicach określonych przez ustawy. Do organów administracji niezespolonej zaliczono także dyrektorów urzędów celnych. Na mocy omawianej ustawy wojewoda posiadał będzie określone uprawnienia w stosunku do organów administracji rządowej. I tak np. w sytuacjach nadzwyczajnych może żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec każdego pracownika, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może wstrzymać jednorazowo na okres do 30 dni czynności każdego organu prowadzącego egzekucję administracyjną oraz pod pewnymi warunkami ma prawo wglądu w tok każdej sprawy prowadzonej przez organy administracji rządowej. W ustawie nie ustalono terminu jej wejścia w życie - ma to nastąpić na zasadach ustalonych w odrębnej ustawie, na mocy której wejdzie ona w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. (patrz pkt 204 nin. przeglądu). [...]
9/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość