Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych Poz. 148 – 236 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych Poz. 148 – 236

np.poz.  152. Od 1 maja 2004 r. obowiązuje (weszło w życie w dniu 26 kwietnia 2004 r.) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib (Dz. U. z 2004 r. Nr 82, poz. 747).                 Na podstawie delegacji ustawowej wynikającej z art. 284 § 3 Kodeksu celnego utworzono 14 izb celnych oraz 52 urzędy celne. Rozporządzenie uwzględnia przekształcenia w administracji celnej wynikające z faktu przystąpienia Polski do Wspólnoty Europejskiej. Na mocy art. 37 pkt 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo celne (Dz. U. z 2004 r. Nr 68, poz. 623) rozporządzenie będzie obowiązywać do czasu wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 1d ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie celnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 72, poz. 802 z późniejszymi zmianami).    [...]
6/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość