Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych (grudzień 2007 r.)

7 stron – 30554 znaki np. 181. W Dzienniku Ustaw Nr 225 z dnia 3 grudnia 2007 r. pod poz. 1671 opublikowano wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2007 r. sygn. akt P24/06. Wyrok powyższy dotyczy uznania za niezgodny z art. 32 Konstytucji przepis art. 32 § 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami) w części ustanawiającej uprzywilejowanie Skarbu Państwa przez możliwość ustanawiania hipoteki przymusowej, korzystającej z pierwszeństwa zaspokojenia przed hipotekami zabezpieczającymi inne należności. Zdaniem Trybunału, przepis ten jest sprzeczny z zasadą równości i niedyskryminacji. [...]
1/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość