Przegląd przepisów celnych i związkowych od poz. 87 do poz. 96 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd przepisów celnych i związkowych od poz. 87 do poz. 96

np.poz. 87. W Biuletynie Urzędowym Głównego Urzędu Ceł Nr 9, poz. 33 opublikowano Zarządzenie Nr 7 Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 24 czerwca 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wypadków, sposobu i trybu prowadzenia przez urzędy celne ewidencji oraz wzorów rejestrów i ksiąg używanych w toku sprawowania dozoru celnego i postępowania celnego. W zarządzeniu, będącym nowelizacją zarządzenia Nr 5 Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 24 czerwca 1996 r. (Biuletyn Urzędowy GUC Nr 6, poz. 18) zmieniono wzór "Ewidencji odpraw celnych dokonywanych z zastosowaniem JDA SAD w wywozie" oraz wprowadza nowe ewidencje: "Rejestr gwarancji generalnych", "Rejestr gwarancji ryczałtowych" i "Rejestr pozwoleń Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą w przywozie/wywozie". Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 lipca 1996 r. [...]
11/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość