Projekt z dnia 29 lutego 2012 r. ustawy o zmianie ustawy Prawo celne – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Projekt z dnia 29 lutego 2012 r. ustawy o zmianie ustawy Prawo celne

Potrzeba nowelizacji ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 z późń. zm.) wynika przede wszystkim z wydania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2011 r. sygn. akt P 29/10 (Dz. U. Nr 254, poz. 1529) w sprawie pytania prawnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, jak również z konieczności dostosowania krajowych przepisów prawa celnego do przepisów unijnych. W art. 1 pkt 1 projektowanej ustawy proponuje się wprowadzenie zmiany polegającej na dostosowaniu krajowych przepisów prawa celnego dotyczących poboru przez organy celne opłat z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz towarów do art. 30 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 450/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. [...]
5/2012 str. 0

Kup aby przeczytać całość