Znajdź artykuł

Procedury szczególne w podatku akcyzowym – analiza regulacji prawnych dyrektywy 2008/118/WE

Niniejszy artykuł stanowi powstał w następstwie badań przepisów Dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego . Na wstępie należy przypomnieć , że dyrektywa 2008/118/WE uchyliła Dyrektywę Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania , zwaną dyrektywą horyzontalną. Jej znaczenia dla obecnego i przyszłego kształtu polskiego ... [...]
11/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość