Znajdź artykuł

Problemy w postępowaniu w sprawach podatków z tytułu importu towarów

... W pierwszym przypadku, gdy naczelnik urzędu celnego uzna zgłoszenie celne za nieprawidłowe w zakresie długu celnego i podatków odsetki będą należne dopiero po upływie 10 dni licząc od dnia powiadomienia dłużnika (podatnika) o prawidłowej kwocie długu i wysokości podatków. W drugim przypadku odpowiednio będą stosowane przepisy Kodeksu celnego dotyczące wymiaru i poboru należności celnych. Z tego też względu, np. w przypadku nielegalnego wprowadzenia towaru na polski obszar celny, dług celny i zobowiązanie podatkowe powstanie w tej samej chwili, a należne odsetki od obu zobowiązań winny być pobierane wyłącznie według reguł wynikających z przepisów Kodeksu celnego. Tu należałoby nadmienić, iż nowe brzmienie § 3 art. 242 Kodeksu celnego zobowiązuje do poboru odsetek na zasadach i w trybie przewidzianym dla należności celnych, cokolwiek by to miało znaczyć. ... [...]
12/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość