Znajdź artykuł

Problemy stosowania prawa podatkowego przez celne organy podatkowe

... Właściwość miejscowa jest to zdolność prawna organu podatkowego do rozpoznawania i załatwiania danej kategorii spraw na obszarze określonej jednostki podziału terytorialnego kraju. Właściwość miejscowa odpowiada na pytanie który organ podatkowy jest uprawniony do załatwienia konkretnej sprawy podatkowej. Stosownie do ogólnej zasady zawartej w treści art. 34a ust. l ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r., o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym5 organami podatkowymi w zakresie podatku akcyzowego są naczelnik urzędu celnego i dyrektor izby celnej, właściwi ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Przepisy art. 13 a ust. 2, 3 i 5 stosuje się odpowiednio. ...[...]
2/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość