Znajdź artykuł

Problematyka zajęć zarobkowych funkcjonariuszy celnych

Celem opracowania jest dokonanie analizy w zakresie możliwości wykonywania przez funkcjonariuszy celnych dodatkowych zajęć zarobkowych. W pierwszej kolejności należy odnotować, iż ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o Służbie Celnej1 zwana dalej „ustawą o SC” nie definiuje pojęcia „dodatkowych zajęć zarobkowych”. Odwołując się natomiast do wykładni językowej „zajęcie” to „praca stanowiąca źródło utrzymania”, zaś zwrot „zarobkowy” wiąże się z „zapłatą za wykonaną pracę”, a także z „możliwością zarobienia pieniędzy”2. Na uwagę zasługuje także stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie zaprezentowane w wyroku sygn. II SA/Sz 99/08 z dn. 07.05.2008r.3 zgodnie z którym "zajęcie zarobkowe" obejmuje wszelkie formy zatrudnienia połączone z uzyskiwaniem dochodów czyli działalność gospodarczą, stosunek pracy, stosunek służbowy oraz każdy rodzaj umowy cywilnoprawnej. Dla uznania zarobkowego charakteru zajęcia nie ma przy tym znaczenia okoliczność nieodebrania pieniędzy bądź scedowania ich na inną osobę4. [...]
9/2012 str. 0

Kup aby przeczytać całość