Znajdź artykuł

Problematyka wykładni i stosowania przepisów ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. -prawo celne

Problematyka wykładni i stosowania przepisów ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. -prawo celne (jed-nolity tekst: Dz. z 1994 r. Nr 71, poz. 312), powoły-wanej dalej jako „ustawa” , ciągle wyzwala zrozumia-łe zainteresowania teorii, a zwłaszcza praktyki praw-niczej. Prawo celne - to nie tylko sama ustawa, lecz również liczne przepisy wykonawcze, takie jak rozporządze-nia Rady Ministrów, rozporządzenia i zarządzenia Ministra Współpracy Gospodarczej z zagranicą, [...]

Kup aby przeczytać całość