Problematyka postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Problematyka postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny

W odróżnieniu od sytuacji, w której zagraniczni eksporterzy stosują praktyki dumpingowe lub władze kraju eksportera subsydiują produkcję przeznaczoną na sprzedaż na rynkach zagranicznych, nadmierny przywóz towarów z zagranicy nie został powszechnie uznany za nieuczciwą praktykę w handlu międzynarodowym. Stan taki nie może wydąć się zaskoczeniem, gdyż nie wynika on z woli uzyskania przez zagranicznych eksporterów przewagi konkurencyjnej nad producentami lokalnymi na rynku importera stosując zaniżone ceny celem wsparcia tych drugich bądź znacznego ograniczenia ich udziału na swoim rynku wewnętrznym. Istnieje bowiem szereg okoliczności, które mogą powodować wzrost eksportu do danego kraju, jak: wysoka skłonność do zakupu towarów zagranicznych, wysoka jakość tych towarów, rosnąca liczba zamówień na dostawy z zagranicy, liberalna polityka handlu zagranicznego itp. Niemniej jednak na forum międzynarodowym ustalono zasady prowadzenia postępowań ochronnych przed nadmiernym przywozem towarów z zagranicy (zwanych dalszej części artykułu "postępowaniami ochronnymi" lub "postępowaniami"), jeżeli przywóz ten powodowałby poważną szkodę lub zagrażał wyrządzeniem szkody przemysłowi kraju importującego.[...]
9/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość