Znajdź artykuł

Problematyka świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych

Celem niniejszego opracowania jest omówienie istniejących rozwiązań prawnych w zakresie świadczeń socjalnych przysługujących funkcjonariuszom celnym i członkom ich rodzin, z jednoczesnym uwzględnieniem analogicznych regulacji dotyczących funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż intencją ustawodawcy1 było uregulowanie w ustawie z dn. 27.08.2009r. o Służbie Celnej zwanej w dalszej części „ustawą o SC” poszczególnych elementów stosunku służbowego celników na zasadach zbliżonych do innych formacji mundurowych, w szczególności Policji i Straży Granicznej. [...]
4/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość