Znajdź artykuł

Problem regulacji celnych w negocjacjach Porozumienia o Wolnym Handlu pomiędzy USA a UE

Realia XXI wieku wymuszają na gospodarkach wielu krajów poszukiwania alternatywnych dróg rozwoju i zapewnienia ich stabilności, zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i w handlu zewnętrznym. Brak skutecznej metody łagodzącej skutki trwającego obecnie światowego kryzysu ekonomicznego przekłada się nie tylko na bezpieczeństwo ciągłości wzrostu gospodarczego poszczególnych państw, w tym najsilniejszych graczy sceny geopolitycznej i geoekonomicznej, ale również na kondycję konkretnych regionów, a w końcu też i na obraz gospodarki światowej w ogóle. Poszukuje się więc alternatywnych form współpracy transnarodowej – unikalnych, mając na uwadze największe projekty ... [...]
10/2013 str. 0

Kup aby przeczytać całość