Priorytetem kierownictwa jest wzmocnienie wydolności organizacyjnej i kadrowej Służby Celnej. Z Robertem Kwaśniakiem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów, szefem Służby Celnej rozmawiają … – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Priorytetem kierownictwa jest wzmocnienie wydolności organizacyjnej i kadrowej Służby Celnej. Z Robertem Kwaśniakiem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów, szefem Służby Celnej rozmawiają …

- W jakim stadium znajdują się przygotowania resortu do wdrożenia unijnego Kodeksu celneg: czy przewiduje się wydanie zbioru przepisów celnych (w języku polskim) do użytku celników, agentów celnych oraz przedsiębiorców?            - Unia Europejska jest obszarem, w którym z uwagi na unię celną, są stosowane wspólne przepisy celne. Polska stając się członkiem Unii Europejskiej także będzie objęta automatycznie unią celną, co spowoduje zmiany w dotychczasowych przepisach celnych. Z dniem akcesji zaczną w Polsce obowiązywać w sposób bezpośredni: Wspólnotowy Kodeks Celny, przepisy wykonawcze do tego kodeksu oraz pozostałe akty prawne dotyczące problematyki celnej, wydane w drodze rozporządzeń Rady lub Komisji (regulujące m.in. kwestie zwolnień celnych, kontroli wywozu dóbr kultury, zwalczania towarów podrabianych i pirackich), a także umowy międzynarodowe zawarte przez UE z krajami trzecimi. [...]
3/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość