Znajdź artykuł

Preferencyjne pochodzenie towarów

... Jeżeli produkt wykonany z materiałów niepochodzących nabył pochodzenie kraju wytworzenia, jest następnie użyty jako materiał w procesie wytwarzania nowego produktu, to dla celów ustalania pochodzenia nowego produktu, reguła szczegółowa nie dotyczy produktu włączonego. Dla celów stosowania reguł szczegółowych, wartością użytych materiałów niepochodzących jest ich wartość celna, określona w chwili przywozu tych materiałów do kraju, w którym towar jest wytwarzany lub jeśli wartość celna materiałów niepochodzących nie została określona - pierwsza możliwa do ustalenia cena zapłacona za te materiały w kraju, w którym towar jest wytwarzany. ... [...]
7/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość