Znajdź artykuł

Prawnoprocesowe problemy solidarnej odpowiedzialności za dług celny (część pierwsza)

5 stron – 20 041 znaki Przepisy dotyczące powstania długu celnego zamieszczone w Rozporządzeniu Rady (EWG) 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks Celny 1 (dalej WKC) zawierają katalog wypadków, w których powstaje dług celny. Każdy z artykułów określających powstanie długu celnego zawiera: 1) opis zdarzeń, których zaistnienie powoduje powstanie długu celnego; 2) chwilę powstania długu; 3) dłużnika lub dłużników, przy czym zasadą jest wielość dłużników za ten sam dług celny. 2 [...]
7/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość