Znajdź artykuł

Prawnoprocesowe problemy solidarnej odpowiedzialności za dług celny (część druga)

Stosownie do treści art.133 § 1 Ordynacji podatkowej, stroną w postępowaniu podatkowym jest podatnik, płatnik, inkasent lub ich następca prawny, a także osoby trzecie, o których mowa w art. 110 - 117a, które z uwagi na swój interes prawny żądają czynności organu podatkowego, do której czynność organu podatkowego się odnosi lub której interesu prawnego działanie organu podatkowego dotyczy. Niezawiniony brak udziału strony w postępowaniu jest podstawą do wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną na podstawie art.240 § 1 pkt. 4 Ordynacji podatkowej 43. [...]
8/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość