Znajdź artykuł

Prawnopodatkowe konsekwencje zwrotu wkładów w przypadku rozwiązania (likwidacji) spółki osobowej w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

The tax law consequences of return of contributions in case of dissolution (liquidation) of a partnership in the light of regulations of Personal Income Tax Act

O ile oczywistym jest, że tworzenie spółek prawa handlowego podyktowane jest chęcią prowadzenia działalności gospodarczej nastawionej na osiąganie zysków, to możliwość osiągania zysków poprzez rozwiązywanie (likwidowanie) niektórych spółek nie wydaje się być już tak oczywista. Niekiedy paradoksalnie to rozwiązanie (zlikwidowanie) spółek prawa handlowego stanowi mechanizm zmierzający do osiągnięcia zysków i to nie tylko niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ale także niestanowiących nawet dochodu na gruncie prawa podatkowego. Powyższe stwierdzenie odnosi się do spółek osobowych, z wyłączeniem spółki komandytowo – akcyjnej, których szczególny reżim prawnopodatkowy w powiązaniu z istnieniem co najmniej aksjologicznych luk prawnych na gruncie updof[1] pozwala na czerpanie nieopodatkowanych zysków przez osoby fizyczne będące wspólnikami tych spółek, co odbywa się poprzez ich rozwiązanie (likwidację). [1]Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1509), zwana dalej „updof”. [...]
9/2018 str. 330

Kup aby przeczytać całość