Znajdź artykuł

Prawidłowa kontrola paliwa

...  Po drugie, kontrolujący winni opisać szczegółowo gdzie znajdowało się paliwo (w kanistrze, w baku, jeśli więcej niż jeden zbiornik paliwa to w którym) oraz jaką metodą nastąpił pomiar paliwa. Niedopuszczalne jest ustalanie ilości paliwa w zbiorniku „na oko”. Organ celny musi dysponować niezbitymi dowodami na okoliczność ilości paliwa. Niedopuszczalne jest sporządzanie oddzielnego protokółu z pomiaru ilości paliwa na podstawie art. 172 i nast. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 - Ordynacja podatkowa, ponieważ protokół na podstawie art. 172 Ordynacji podatkowej może być sporządzony jedynie w toku prowadzonego postępowania podatkowego nie zaś w toku kontroli dokonywanej na mocy ustawy o służbie celnej. Czynności z pomiaru paliwa należy zawrzeć w protokole kontroli rodzaju paliwa znajdującego się w zbiorniku pojazdu lub innego środka przewozowego. ... [...]
4/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość