Znajdź artykuł

Prawa i obowiązki świadka w postępowaniu karnym skarbowym

I. Organy, prowadzące postępowanie w sprawie o przestępstwo czy wykroczenie skarbowe, obowiązane są dążyć do wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności sprawy, które polega na starannym, dokładnym i obiektywnym wyjaśnieniu kwestii odpowiedzialności oskarżonego (obwinionego) za zarzucany czyn. Dokonane ustalenia muszą być zgodne z zasadą prawdy, będącą naczelną zasadą, dotyczącą postępowania dowodowego ( art. 126 § 1 u.k.s. w zw. z art. 2 § 1 pkt 2 k.p.k.). Zasada prawdy nakłada na organy procesowe obowiązek poszukiwania, wprowadzania i przeprowadzania dowodów w taki sposób, aby rozstrzygnięcie przedmiotu procesu nastąpiło na podstawie ustaleń faktycznych odpowiadających prawdzie. zebranie i utrwalenie materiału dowodowego (art. 172 pkt 5 u.k.s.) musi nastąpić w sposób zgodny z przepisami prawa. [...]
6/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość