Znajdź artykuł

Pozycja prawnoustrojowa radcy prawnego w Służbie Celnej

Legal status of legal counsel

Celem opracowania jest dokonanie analizy instytucji prawnych wyznaczających pozycję radcy prawnego w Służbie Celnej. Badaniem zostaną objęte takie aspekty problematyki jak m.in. zakres działalności radców prawnych, prawa i obowiązki, zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej. Na wstępie należy odnotować, iż od dnia 1 kwietnia 2015 r. zawód radcy prawnego nie może być wykonywany w jednostkach organizacyjnych Służby Celnej przez funkcjonariuszy celnych (art. 113 ust. 1 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej[i] zwanej dalej „ustawą o S.C.”). Zmiana ta jest konsekwencją wejścia w życie art. 1 pkt 35 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw[ii] ograniczającego dotychczasową możliwość realizacji zadań radcy prawnego przez funkcjonariusza celnego. [i]Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1404 ze zm. [ii]Dz. U. z 2015 r., poz. 211 [...]
10/2015 str. 358

Kup aby przeczytać całość