Poza siedzibą urzędu celnego – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Poza siedzibą urzędu celnego

1. Określenie użyte w art. 275 § 4 pkt 5 ustawy – Kodeks celny: „poza siedzibą urzędu celnego”, wykracza poza rozumienie tego przepisu jako adresu urzędu celnego. Jeżeli więc miejsce wyznaczone lub uznane mieści się na terenie siedziby urzędu celnego określonej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31.12.1997 r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1122) brak jest podstaw aby na podstawie art. 275 § 1 pkt 5 Kodeksu celnego wymierzać opłaty manipulacyjne dodatkowe. 2. Siedziba urzędu celnego określona jest w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31.12.1997 r. w sprawie utworzenia urzędów celnych oraz określenia ich siedzib (Dz.U. Nr 162, poz. 1122) nie zaś definicją zawartą w art. 3 § 1 pkt 21 ustawy – Kodeks celny. 3. Prawo celne będąc dziedziną objętą obowiązkiem harmonizacji z prawem wspólnotowym wymaga przy wykładni metod i kryteriów, przy użyciu których rezultaty dokonanej wykładni nie będą sprzeczne z acqunis communautaire (dorobek wspólnotowy) i które będą zbliżały instytucje polskiego prawa celnego do prawa europejskiego [...]
6/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość