Znajdź artykuł

Powstanie i działalność Urzędu Celnego w Sulmierzycach w latach 1921-1934

The emergence and operation of a Customs Office in Sulmierzyce in the years 1921-1934

Miastem wielkopolskim posiadającym od stuleci dogodne położenie dla rozwoju handlu a tym samym bogate tradycje celne są Sulmierzyce[1]. Szansa na przywrócenie historycznego znaczenia miasta jako granicznego ośrodka wymiany handlowej i przepływu osób zaistniała wraz z wejściem w życie Traktatu Wersalskiego. Wytyczona w następstwie jego postanowień granica państwowa z Niemcami biegła w rejonie sulmierzyckim dotychczasową, zaborczą granicą administracyjną prowincji poznańskiej i śląskiej[2]. Otaczała miasto od zachodu przechodząc w odległości 2 km od niego. [1]W 1524 r. poświadczone jest istnienie komory celnej w Sulmierzycach, zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. B. Chlebowskiego i W. Walewskiego, T. XI, Warszawa 1890, s. 576. [2]Dziennik Ustaw 1920 Nr 35 Poz. 200. [...]
10/2015 str. 368

Kup aby przeczytać całość